Súhlas S Poskytnutím Osobných Údajov

Ja, ako užívateľ internetovej aplikácie s názvom RFA | Real Fight Arena dostupné v sieti internet z internetovej adresy www.rfarena.sk

týmto v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“ a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „zákon“), súhlasím so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním osobných údajov mnou poskytnutých prevádzkovateľovi, ktorým je:

Spoločnosť RFA Arena Kft., IČO: 08-09-033571 so sídlom 9221 Levél, Új utca 6, Maďarsko (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) a súhlasím s tým, aby moje osobné údaje boli spracované a použité výlučne prevádzkovateľom:

akýmkoľvek zamestnancom prevádzkovateľa;

akýmkoľvek zmluvným partnerom prevádzkovateľa;

Prehlasujem, že som si vedomí(á) svojich práv podľa GDPR a zákona a prehlasujem, že všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

Tento súhlas je udelený na dobu neurčitú.

Prevádzkovateľom stanovený účel spracovania osobných údajov, pre ktorý tento súhlas poskytujem, je použitie osobných údajov pre:

zasielanie obchodných ponúk;

marketingové účely;

poskytovanie osobných údajov tretím osobám;

Prehlasujem, že som si vedomí(á) svojich práv podľa GDPR a zákona a prehlasujem, že všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie vyššie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, ku ktorému boli zhromaždené.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude osobné údaje spracovávať nasledujúcim spôsobom:

automatizovane prostredníctvom počítačov a počítačových programov;

v písomnej podobe;

Tento súhlas je slobodný a vedomí prejav vôle dotknutej osoby, ktorého obsahom je povolenie dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.

Súhlas je poskytnutý kliknutím na tlačitko s nápisom „Poslať“ v užívateľskom rozhraní vyššie popísanej internetovej aplikácie.